Revision history of "0.3 Taal en terminologie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:41, 1 June 2010Sjorsslaats (talk | contribs). . (435 bytes) (+435). . (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Er is voor gekozen om de de in INSPIRE gebruikte terminologie niet structureel te vertalen, omdat er vooral van de technische termen niet altijd een een…')