2.4.49 Opdracht metadata voor data

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


• Het NWB-Wegen uit voorbeeld drie wordt 4 keer per jaar geactualiseerd, wat zou een goede beschrijving voor status zijn?


• Met welk onderwerp kunnen beleidsmatige kaarten zoals streekplannen het best worden beschreven?


• Met welk onderwerp kan de risicokaart het best worden beschreven?


• In het NGR komt onderstaande trefwoordenlijst voor. Doe een voorstel tot aanpassing.

”TOPkaarten, Topografische kaart, Stafkaart, Gebiedsinformatie, Plaatsbeschrijving, Geografisch, Gebouw, Huis, Bebouwd Gebied, Huizenblok, Hoogbouw, Muur, Warenhuizen, Kassen, Tank, Politiebureau, Postkantoor, Gemeentehuis, Hospitaal, Ziekenhuis, Markant Object, Jaknikker, Zuiveringsinstallatie, Paal, Vlampijp, Schietbaan, Seinmast, Windturbine, Windmolen, Watermolen, Windmolentje, Gemaal, Religieus gebouw, Kapel, Kruis, Hunebed, Gedenkteken, Monument, Toren, Watertoren, Vuurtoren, Autosnelweg, Hoofdverbindingsroute, Lokale weg, Onverharde weg, Overkluizing, Passage, Voetgangersgebied, Voetpad, Straat, Rijwielpad, Pontveer, Voetveer, Veerdienst, Brug, Pijler van brug, Vonder, Beweegbaar Brugdeel, Carpoolplaats, Tankstation, Parkeerterrein, Wegafsluiting, Kilometerpaal, Wegwijzer, Parkeerterrein, Spoor, Tramroute, Smalspoor, Metro, Station, Metrostation, Laadperron, Kilometerpaal, Kabelbaanmast, Kabelbaan, Zendmast, Ontvangstmast, Hoogspanningsmast, Hoogspanningsleiding, Boom, Loofbos, Naaldbos, Gemengd bos, Griend, Populierenopstand, Heg, Bomenrij, Bouwland, Weiland, Boomgaard, Boomkwekerij, Heide, Zand, Overig bodemgebruik, Begraafplaats kruisje, Begraafplaats, Fruitkwekerij, Erf, Tunnel, Dam, Greppel, Zee, Oeverlijn, Waterloop, Hoogwaterlijn, Laagwaterlijn, Droogvallende gronden, Dieptelijn, Dieptepunt, Steenglooiing, Krib, Dras, Riet, Paalwerk, Landaanwinning, Aanlegsteiger, Dukdalf, Kilometerpaal, Kilometerraaipaal, Kilometerraaibord, Peilschaal, Baak, Lichtopstand, Peilmeetstation, Sluisdeur, Stuw, Duiker, Grondduiker, Dam, Stroompijl, Eb/vloed, Hoofdafwateringspatroon, Dijk, Boezemkade, Wal, Kade, Geluidswering, Hoogteverschil, Aardrand, Hek, Camping, Sportcomplex, bebouwd gebied, huizenblok, hoogbouw, kas, autosnelweg, hoofdweg, regionale weg, lokale weg, onverharde weg, straat, wandelgebied, fietspad, pad, voetpad, in aanleg, in ontwerp, viaduct, tunnel, brug, beweegbare brug, spoorweg, station, laadperron, tram, metro, metrostation, waterloop, schutssluis, vonder, koedam, grondduiker, duiker, stuw, sluis, pontveer, voetveer, peilschaal “


• Is de temporele dekking van het bestand GCN concentratie Stikstofdioxide (NO2) 2020 uit voorbeeld 4 het jaar waarin deze berekening is uitgevoerd of het jaar waarvoor men deze voorspelling doet?


• Hoe zouden de toegangsrestricties en gebruiksbeperkingen van voorbeeld 1 De nieuwe kaart het beste vastgelegd kunnen worden? Bij gebruiksbeperkingen is het volgende opgenomen:
“Ten behoeve van naamsvermelding van de Nieuwe Kaart van Nederland onder de Creative Common Licentie zijn twee opties mogelijk.1. Opname in ongewijzigde vormIndien (een gedeelte van) de Nieuwe Kaart van Nederland in ongewijzigde vorm wordt overgenomen, dan wordt de kaart in feite gekopieerd. De volgende naamsvermelding en bijbehorende licentie (voor toekomstige her-gebruikers) is dan van toepassing:Bron: De Nieuwe Kaart van Nederland, Nirov, Den Haag / Creative Commons - Naamsvermelding 2.5 Nederland2. Opname in bewerkte / afgeleide vormVoor de Nieuwe Kaart is dan alleennaamsvermelding van toepassing. In feite is nu een eigen kaart gemaakt (op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland) waarvan zelf bepaald wordt onder welke licentie deze wordt uitgegeven. Met onderstaande naamsvermelding wordt het gebruik van de Nieuwe Kaart afgedekt:Bron: De Nieuwe Kaart van Nederland, Nirov, Den HaagMeer informatie: www.creativecommons.org”


• Hoe zou de rol van de verantwoordelijke organisatie voor voorbeeld 3 het NWB het best vastgelegd kunnen worden? De samenvatting geeft aan

” Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen,”


• Welke rollen kennen we bij voorbeeld 1 de nieuwe kaart?