Difference between revisions of "3.1.1 Samenhang Architecturen"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
m (1 revision)
(No difference)

Revision as of 09:56, 26 September 2009


Enterprise architecture

Enterprise architecture is het vakgebied dat zich bezig houdt met het in samenhang ontwerpen van de organisatie in al haar aspecten.

Enterprise architectuur biedt organisaties een kader voor veranderen, samengevat in een samenhangende en consistente beschrijving van de gewenste situatie op hoofdlijnen. Deze beschrijving biedt harde en zachte grenzen die de ontwerpruimte op lagere niveaus zodanig in probeert te perken dat de veranderingen in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie als geheel. Enterprise Architectuur geeft daarmee richting en biedt concrete handvatten voor het toetsen van veranderingen. Enterprise architecture wordt dan ook vaak gezien als een belangrijk stuurinstrument.


Architectuurraamwerken

Onderdeel van het werk van de architect is het gebruik van architectuurraamwerken. Dit zijn gestructureerde verzamelingen van concerns die tijdens het maken van een architectuurontwerp aan de orde kunnen komen. Raamwerken hebben doorgaans twee dimensies, soms worden ze aangevuld met een extra 3e dimensie om bijvoorbeeld thema's als Informatiebeveiliging erbij te betrekken.

Een architectuurraamwerk kan een handig hulpmiddel zijn dat de architect ondersteunt bij zijn werk, in het bijzonder bij het beschrijven van en communiceren over de architectuur. De hoofddoelstelling van een architectuurraamwerk is het bieden van een wijze om architectuurbeschrijvingen en -visualisaties te organiseren en te presenteren.


Architectuurraamwerken kunnen onder meer helpen om:

 • de volledigheid van een architectuurbeschrijving te borgen;
 • de samenhang in een ontwerp te expliciteren;
 • 'blinde vlekken' in het ontwerp te ontdekken;
 • architectuurbeschrijvingen beter overdraagbaar te maken.


Er zijn vele architectuurraamwerken in omloop. Welk raamwerk het meest geschikt is verschilt van geval tot geval. Er zijn bijvoorbeeld raamwerken die expliciet aandacht besteden aan de verschillende deelarchitecturen en bouwstenen van een organisatie of aandacht besteden aan belanghebbenden (bv. planner, eigenaar, architect, aannemer, onderaannemer). Andere raamwerken kiezen ervoor om de dimensie 'tijd' terug te laten komen om de dynamiek van de architectuur inzichtelijk te maken (bv. gisteren, vandaag, morgen).

Overzict positie architecturen in IAF

Aan het gebruik van raamwerken kleven ook nadelen zoals:

 • concerns, issues en verbanden die over het hoofd worden gezien;
 • belangen die uit het oog worden verloren;
 • overbeschrijven;
 • oversimplificeren;
 • te vroeg / te laat beschrijven;
 • visualisaties een lagere prioriteit geven dan beschrijvingen.


Het IAF (Integrated Architecture Framework) wordt hieronder als voorbeeld gehanteerd.


IAF bestaat uit de volgende 4 lagen:

 • Bedrijfs- of business architectuur;
 • Infomatie architectuur;
 • Applicatie architectuur;
 • Tecnische (infrastructuur) architectuur.


Ze worden achtereenvogens hieronder beschreven.


Bedrijfs- of business architectuur

Visie, missie en strategie van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) is hier van belang en vooral GIDEON. Van invloed zijnde NGII wet- en regelgeving worden benoemd voor zover van belang voor het geo-informatie infrastructuren project. Ook politieke eisen/wensen die spelen in het kader van de NGII (Galileo) worden op hun invloed en consequenties voor het geo-informatie infrastructuren project vastgelegd. Tevens wordt informatiebeleid benoemd, zoals het vrijgeven van overheidsinformatie (en de condities waaronder een belangrijke rol in geo-informatie infrastructuren projecten.

Beleg tevens de strategische, business principes vast.

Concept (wat?)

Werk-in-uitvoering.pngOrganisaties en processen (hoe?)

Voor de totstandkoming van de NGII is het van belang zicht te hebben op het speelveld van organisaties, die een rol spelen bij het geo-informatie infrastructuren project. Naast organisaties waarmee vanuit de business wordt samengewerkt zijn de organisatie van het NGII-speelveld van belang.

Processen

Werk-in-uitvoering.pngInformatie architectuur

Hieronder wordt vastgelegd wat de architectuur impact van het project is op het gebied van de informatie, ofwel geo-informatie.

Afbakening

Gegevens in de NGII worden in- en uitgewisseld op basis van gestandaardiseerde informatiemodelen. Daarvoor is een basismodel NEN3610 en zijn diverse sectormodellen beschikbaar. Voor de gegevens van het GII-project worden de elementen (entiteiten, relaties, attributen) gemapped naar de informatiemodellen (doorgaans een sectormodel). Indien geen sectormodel aanwezig is, is het raadzaam te overwegen een sectormodel te (laten) ontwikkelen.

Beleidslijnen, richtlijnen, standaarden

Principe 1: Alle gegevens de nationale GII worden gemodelleerd volgens 
gestandaardiseerde geografische informatiemodellen. 
Consequentie: GII-projecten dienen in hun projectplan 
op te nemen, dat uitwisseling van gegevens geografische infortiepublieke web services 
niet alleen via de eigen geoportal of geo-applicatie worden publiek gemaakt, maar ook 
vindbaar via het nationaal georegister.
Principe 2: Alle gegevens van de nationale GII zijn voorzien van metadata.

Metadata van de gegevens (geografische datasets en dataset series) wordt gepubliceerd op het nationaal georegister. Consequentie: GII-projecten dienen in hun projectplan op te nemen, dat gegevens niet alleen via de eigen geoportal of geo-applicatie publiek

worden gemaakt, maar ook vindbaar via het nationaal georegister.
Principe 3: ...

Consequentie...

Applicatie architectuur

Afbakening

Het applicatielandschap van de NGII bestaat uit de diverse GII-portals en GII-applicaties, die op het Internet beschikbaar zijn. Te noemen zijn:

 1. Atlas leefomgeving (http://www.atlasleefomgeving.nl)
 2. RO online (http://www.ruimtelijkeplannen.nl)
 3. DINO (http://www.dinoloket.nl)
 4. Bodemdata.nl (http://www.bodemdata.nl)
 5. Nederlandse Olie en Gas portaal (http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html)
 6. DUIN portaal
 7. NODCi
 8. BIELLS
 9. Nieuwe kaart van Nederland (http://www.kaart.nieuwekaart.nl)
 10. ...

Voor de Project Start Architectuur (PSA) is het belang de interfaces tussen de applicaties te benoemen. Interfaces binnen de NGII zijn geografische web services, die via geoportals vindbaar zijn of door het op internet aanbieden van de applicaties ook publiek beschikbaar komen. In het algemeen worden de publieke web services, die worden publiceerd via geoportals en/of aangewend in geo-applicaties, kenbaar gemaakt via de nationale zoekdienst voor geo-informatie www.nationaalgeoregister.nl (NGR). Dit betekent dat alle nationale web services via het NGR te raadplegen zijn.

Beleidslijnen, richtlijnen, standaarden

Principe 1: Alle geo-applicaties en hun onderliggende publieke web services worden gepubliceerd 
in het nationaal georegister op www.nationaalgeoregister.nl 
Consequentie: GII-projecten dienen in hun projectplan op te nemen, dat publieke web services 
niet alleen via de eigen geoportal of geo-applicatie publiek worden gemaakt, maar ook vindbaar 
via het nationaal georegister.
Principe 2: Alle publieke geografische web services zijn voorzien van standaarden, die deel 

uitmaken van het Framwork standaarden van de Nederlandse GII. Consequentie: GII-projecten nemen in het projectplan op, welke web services standaarden

ondersteund dienen te worden om GII-interoperabiliteit te waarborgen.
Principe 3: … 
Consequentie: … 

Technische (infrastructuur) architectuur

Systeem

Werk-in-uitvoering.pngGegevensopslag

Werk-in-uitvoering.pngNetwerk

Werk-in-uitvoering.pngprevious Services Oriented Architecture (SOA) next