3.3.2 Applicatie integratie tijdpad

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Evolutie van informatieverwerking.

De evolutie van informatieverwerking verloopt van een technische, naar een steeds geintegreerdere procesmatige insteek. Zie onderstaande figuur.

Applic1.jpg
De figuur geeft de reeks van concepten weer die de voorgaande decennia gangbaar waren om software applicaties met elkaar in verband te brengen. Het laat dus de evolutie van software architectuurmodellen zien. De horizontale as geeft de tijd weer, de verticale as weerspiegelt de geleidelijke verschuiving in de focus van die concepten: vroeger ging het om technische problemen, nu staat het werkproces, de 'business', centraal.


Verdere evolutie
De laatste jaren was SOA de trendsetter. Inmiddels is er sprake van een mogelijke opvolger: EDA (Event Driven Architecture). Deze aanname is te lezen in Computable 19 november 2008.
Met 'events' worden bepaalde gebeurtenissen in het werkproces bedoeld, die services moeten triggeren. Overigens zal EDA pas kunnen worden gerealiseerd in een organisatie als SOA daar op orde is.


De afkortingen

IPC: Inter-Process Communication

Inter-Process Communication (IPC) is een reeks technieken voor de uitwisseling van gegevens langs meerdere 'threads' en in één of meerdere processen. De processen kunnen op één of meerdere computers lopen die door een netwerk op elkaar worden aangesloten. IPC technieken zijn verdeeld in methodes voor:

  • het berichtenverkeer;
  • synchronisatie;
  • gedeeld geheugen;
  • remote procedure calls (RPC).

De gebruikte methode van IPC kan variëren: het hangt af van de bandbreedte en de 'wachttijden' (latency) bij communicatie tussen de threads en het type gegevens dat wordt gecommuniceerd. Er kan naar IPC worden gerefereerd als inter-thread communication en inter-application communication.

► Bron en meer hierover in de wikipedia


CORBA: Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) is een standaard die door de {http://www.omg.org/ Object Management Group (OMG)] is bepaald. Deze standaard omschrijft hoe software componenten die in verschillende computertalen zijn geschreven op meerdere computers, in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd. CORBA is een software mechanisme voor het normaliseren van het aanroepen van methodes die in meerdere toepassingen in dezelfde omgeving worden uitgevoerd (dezelfde host, of remote host op het netwerk). Versie 1.0 werd vrijgegeven in Oktober 1991.

► Bron en meer hierover in de wikipedia


COM: Component Object Model

Het Component Object Model (COM) is een standaard voor de interface tussen software componenten die in 1993 door Microsoft is geïntroduceerd. Het wordt gebruikt om inter-process communicatie mogelijk te maken bij het dynamische aanmaken van objecten in meerdere programmeertalen. COM wordt vaak gebruikt bij softwareontwikkeling als een paraplu-begrip voor OLE, ActiveX, COM+ en DCOM.

► Bron en meer hierover in de wikipedia


EAI: Enterprise Application Integration

Enterprise Application Integration (EAI) wordt gedefinieerd als: het gebruik van software en computersystemen om een reeks toepassingen in een organisatie te integreren.
EAI is het proces om deze toepassingen binnen één enkele organisatie te koppelen om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te automatiseren, terwijl tegelijkertijd vermeden wordt dat bestaande toepassingen  en gegevensstructuren gewijzigd moeten worden. In de woorden van de Groep Gartner: EAI is the “unrestricted sharing of data and business processes among any connected application or data sources in the enterprise.”

► Bron en meer hierover in de wikipedia


SOA: Services Oriented Architecture

Services Oriented Architecture (of Approach). Service-oriëntatie, vertaling van Service Oriented Architecture (SOA), is een architectuurmodel, geen technologie. Een SOA bestaat een centraal opgebouwd systeem van service contracten. Hierbij is sprake van afnemers van diensten en leveranciers. Kenmerkend voor de diensten (en contracten):

  • Een service is virtueel: de afnemer heeft geen weet van de implementatie van de dienst. De dienst is onafhankelijk van de afnemer. Scheiding van verantwoordelijkheid is expliciet vastgesteld. Het voordeel hiervan is onafhankelijkheid van veranderingen van afnemer en leverancier. Voldoen aan het contract staat immers centraal.
  • Een service is gestandaardiseerd: er is slechts één implementatie aanwezig van een verantwoordelijkheid. Voordeel is dat de standaard gerationaliseerd wordt. Standaardiseren=massa, massa=kassa. De dienst wordt "commodity" en eenvoudig te vervangen door een andere leverancier of goedkoper door een efficiëntieslag.
  • Een service is modulair (vervangbaar) en compositieoneerbaar. Standaard is niet flexibel. Flexibiliteit wordt bereikt door combineren (componeren) van standaarden tot een nieuwe standaard.
  • Een service is abstract: generiek, niet afgestemd op één specifieke afnemer, maar op een doelgroep van afnemers.
  • Losgekoppeld: afnemer en leverancier zijn maximaal onafhankelijk van implementatie van beide. Elke service is daarom autonoom. Er bestaat geen directe link of relatie tussen verschillende services. Services zijn zich ook niet van elkaar bewust.


SOA en Software

De SOA principes zijn al decennia bekend binnen softwareontwikkeling. Sinds het begin van de 21e eeuw heeft de software-industrie SOA aangegrepen voor technische dienstverlening, zoals ESB, XML, SOAP en webservices. De technologische benadering van SOA is alleen geschikt om platformonafhankelijke communicatie te bewerkstelligen. SOA komt tot zijn recht wanneer een organisatie(onderdeel) de SOA principes toepast op zichzelf en daarmee ook de ICT dienstverlening hierop aanpast.


► Bron en hierover in de wikipedia en zie verder deze module.previous Services Oriented Architecture (SOA) next