3.5.1 Probleemsignalering

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:56, 26 September 2009 by Admin (talk | contribs) (1 revision)
Jump to: navigation, search


Voorbeeld

Situatie

Org Ingclub.jpg

We kijken naar de fictieve organisatie "IngClub", die groot genoeg is voor een eigen ICT-afdeling. De ICT-afdeling is net groot genoeg om de bestaande ICT-infrastructuur gaande te houden.


Binnen IngClub functioneert de afdeling RIV (Ruimtelijke Informatie Voorziening). Deze verzorgt analyseresultaten en datasets voor andere interne afdelingen en voor externe leveranciers, zoals gemeenten, provincies of waterschappen. De analyses hebben betrekking op de ruimtelijke aspecten van de gegevens.
RIV ontvangt zijn input van diverse bronnen binnen en buiten IngClub. Voorbeelden van externe leveranciers zijn het Kadaster, Rijkswaterstaat, CBS, een luchtfotoleverancier, en andere dataproducenten.


Probleem
De laatste tijd hoort men in het afdelingshoofdenoverleg "MT" meer en meer klachten over RIV. Met name sinds het gebruik van Basisregistraties (zoals Top10NL) verplicht is geworden, duurt het langer voordat RIV klaar is met klussen. Deadlines worden niet meer gehaald. Het aantal fouten stijgt, terwijl er tegenwoordig zelfs bepaalde analyseresultaten niet meer geleverd kunnen worden.


Analyse
Het afdelingshoofd licht op zijn afdeling de belangrijkste werkprocessen door, en rapporteert in het MT over de oorzaken. Volgens hem wordt de problematiek veroorzaakt door invloeden en gebeurtenissen van buitenaf, waardoor de werkdruk sterk is gestegen.
Enerzijds is de vraag naar producten van RIV toegenomen. Anderzijds moeten er steeds meer onderwerpen worden betrokken, die ook op elkaar moeten worden afgestemd. Er is dus groei van het werkvolume, en tegelijk toename van de inhoudelijke complexiteit.


Daarnaast heeft RIV nog andere taken. Zo moet ze er voor zorgen dat de proceskwaliteit gecertificeerd wordt, preciezer de activiteiten koppelen aan inkomsten en uitgaven, en proberen de inhoudelijk kanten van het werk uit te blijven voeren met een groeiend arsenaal aan commerciële en RIV-specifieke software. Sommige van die producten zijn ernstig verouderd, maar vernieuwen is te duur. Een andere reden om niet te vernieuwen is, dat zonder die antieke software met zijn eigen database de uitwisseling van bestanden met andere afdelingen problematisch wordt. Nieuwe software pakketten doen echter tegelijk hun intrede, omdat moet kunnen worden gewerkt met datasets die van buiten komen, en ook moet worden voldaan aan de wensen van externe afnemers.
Dus naast een toename van aantal en niveau van de kwaliteitseisen begint het gereedschap een probleem te vormen: het instrumentarium versnippert.


Diagnose
Het afdelingshoofd van RIV vat tenslotte zijn diagnose samen:

  • RIV heeft onvoldoende kennis om de taak uit te voeren
  • De informatiesystemen binnen RIV sluiten niet (goed) op elkaar aan, en niet (goed) op de andere informatiesystem binnen IngClub
  • RIV heeft onvoldoende financiering
  • RIV heeft onvoldoende menskracht


Hij wijst zijn collega-MT'ers er met nadruk op dat deze problemen ten dele voortkomen uit de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen afdelingen van de hele organisatie. En daarnaast is ook de aard van de huidige ICT-infrastructuur van invloed.
Hij sluit af met de oproep om dit niet te zien als een probleem van de afdeling RIV alleen, maar op het niveau van IngClub als geheel. "Als we zoeken naar een oplossing waar we allemaal baat bij hebben, zijn we als organisatie op termijn goedkoper uit", stelt hij.


Probleemsignalering

Faalfactoren

Werk-in-uitvoering.pngDetails Probleemsignalering


Werk-in-uitvoering.pngVereisten Probleemsignalering

  • Gesignaleerde problemen moeten voortkomen uit de wijze van organisatie in combinatie met de beschikbare ICT-omgeving
  • Gesignaleerde problemen moeten geneigd zijn groter te worden als in de nabije toekomst reeds bekende veranderingen in werking zullen treden.
Problemen bij Rijkswaterstaat in 2003 
* De diversiteit van de aanwezige web/gis software
* Duplicatie van geoinformatie in verschillende applicaties, zonder interoperabiliteit 
* Applicaties die elkaar qua functionaliteit voor 70-80% overlappen 
* Ondersteuning en beheer niet altijd voldoende 
* Gebrek aan kennis en tijd om nieuwe software te maken en applicaties te ondersteunen
* Beperkte budgetten 


previous Services Oriented Architecture (SOA) next