3.5.2 Quickscan

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:47, 4 January 2010 by Mvs-1977 (talk | contribs) (Quickscan)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Quickscan

Actie
De problemen van afdeling RIV hangen samen met de situatie bij andere afdelingen van IngClub. Dit geldt in het bijzonder voor de samenwerking met de afdeling ICT, en dan gaat het om de informatiesystemen.
Het afdelingshoofd RIV heeft in een artikel gelezen dat in zo'n geval de ICT architectuur van een organisatie moet worden bekeken. Mogelijk is de ICT architectuur niet meer helemaal geschikt voor de toegenomen mate van onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen. Dan wordt Service Oriented Architecture (SOA) belangrijk. Moet IngClub wellicht streven naar invoering van SOA?


Breed draagvlak
Daarom stelt het afdelingshoofd van RIV voor om een organisatiebrede Quickscan uit te voeren, die antwoord moet geven op de vraag:
Zou IngClub door introductie van SOA verder komen?
Er zou gekeken moeten worden naar de gevolgen voor de organisatiestructuur, de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de ICT-situatie, de noodzaak voor bijscholing van personeel en het meest belangrijke de te verwachten efficiency winst.
Zowel bij de andere afdelingen als bij de directie valt het voorstel goed: deze argumentatie heeft breed draagvlak geschapen. Het MT van IngClub stemt in met het voorstel.


Klus voor ICT
De stafafdeling ICT krijgt van de directie van IngClub de opdracht om deze Quickscan uit te voeren. ICT krijgt ook mandaat om deze opdracht eventueel extern uit te zetten als voor dat project binnen de afdeling niet genoeg kennis of menskracht aanwezig is.


Uitbesteden
Het Afdelingshoofd van ICT wil graag uitbesteden, omdat de werkdruk in zijn afdeling al zo hoog is. Ook weet hij dat er intern onvoldoende kennis aanwezig is.
Hij gaat in zijn netwerk op zoek naar een betrouwbare SOA-deskundige ICT-adviseur.
vervolgens formuleert hij de opdracht voor die deskundige. Hij wil antwoord op de volgende vragen:

 • Is SOA een oplossing voor de problemen van IngClub?
 • Is IngClub toe aan een SOA?
 • Wat zou de impact zijn van de invoering van SOA?
 • Hoe zou de financiële onderbouwing van invoering eruit kunnen zien? Kosten? Baten?


Selectie en beoordeling
Het Afdelingshoofd ICT vraagt offertes voor een Quickscan aan bij de door hem verzamelde deskundigen. Uit de binnengekomen aanbiedingen maakt hij een selectie voor een nader gesprek. Uiteindelijk valt de keus op bureau Xpert: niet omdat ze de goedkoopste zijn (geen sprake van!), maar vooral omdat de mensen van Xpert de werkprocessen en het werkveld van IngClub begrijpen.
Bij nader inzien selecteert hij nog een tweede SOA deskundig adviseur. Aan de tweede adviseur kan het afdelingshoofd een second opinion vragen over de resultaten van de quickscan die is uitgevoerd door Xpert. Dat is noodzakelijk, omdat IngClub zelf daar niet goed over kan oordelen vanwegegebrek aan SOA-expertise.


Uitvoering

Vereisten Quickscan

 • Er moet een afdelingsoverstijgend belang van verbetering zichtbaar worden;
 • de samenwerking intern en met externe partijen moet vatbaar zijn voor verbetering;
 • de benodigde verbetering moet in principe door inzet van SOA bereikbaar zijn;
 • het management moet bereid en in staat zijn de daarmee gemoeide kosten te maken en veranderingen te laten plaatsvinden.


Details Quickscan

Enkele kernvragen van de Quickscan zijn:

 • Bestaat de organisatie uit meerdere samenwerkende afdelingen?
 • Worden (geo)datasets uitgewisseld met andere organisaties?
 • Is er een rijk palet van software gereedschap (functionaliteit, ouderdom, leverancier)?


Faalfactoren Quickscan

De betrokken afdelingen hebben geen gezamenlijk(e) belang(en) aangewezen.previous Services Oriented Architecture (SOA) next