Geometrie

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:34, 23 October 2017 by Wlooijen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Eisen m.b.t. valide geometrieën van ruimtelijke objecten

In het Generic Conceptual Model en de dataspecificaties wordt aangegeven welke geometrietypes zijn toegestaan. In de meeste dataspecificaties wordt verwezen naar de simple feature specificatie van OGC, waarin exact beschreven staat hoe een valide geometrie eruit moet zien. In een aantal data specificaties worden ook geometrieen beschreven, die buiten de simple feature vallen (zoals 3D-objecten).

Geometrische objecten moeten voldoen aan de regels zoals deze door het OGC worden gesteld. De Geonovum validatie service kan helpen bij het detecteren van invalide geometrieen. Via deze validatiedienst kunnen, vergelijkbaar met de metadata-validatiediensten, een dataset van een dataprovider getest worden op haar ‘INSPIRE conformiteit’. Deze validatie test niet alleen de geometrie, maar ook het applicatie schema.

Wanneer je alleen de geometrie wilt valideren, zijn verschillende opties die conform de OGC regels testen: zowel open-source (bv. JavaTopologySuite (JTS)) als closed source tools zijn hiervoor geschikt.

Naast de geometrische benadering van 'valide objecten' zijn er ook specifieke regels voor bepaalde thema's.


Aansluitende netwerken

Binnen de thema's hydrografie en transport netwerken zijn er aanvullende eisen gedefinieerd over het op elkaar aansluiten van hydrografie en transportnetwerken (voorbeeld: wegen op waterwegen op spoor). Hiervoor is een mechanisme uitgewerkt waarin aangegeven moet worden welke knooppunten op elkaar horen aan te sluiten. Hiermee is het mogelijk de verschillende netwerken te koppelen zonder dat deze fysiek al op elkaar liggen. Dit moet op dataset niveau worden opgepakt.

De onderliggende documentatie hiervoor staat in de dataspecificatie transport netwerk en in de dataspecificatie hydrografie.

Cross-Boundary Harmonisation

Oftewel: het garanderen van de consistentie van ruimtelijke gegevens over lands-, regio en administratieve grenzen heen. Er kunnen verschillende typen fouten optreden o.a. door:

  • Het hanteren van verschillende classificaties aan beide kanten van de grens;
  • Het gebruik van een verschillend Level of Detail (LoD) bij dezelfde thematiek;
  • Verschillende interpretatie van de grens;
  • Overlappende objecten en geometrische verschuivingen.

Het onderstaande figuur geeft dit grafisch weer:

Crossboundary.png


Het verbeteren van grensoverstijgende onregelmatigheden kan alleen op basis van wederzijdse afstemming en goedkeuring plaatsvinden. INSPIRE geeft op verschillende plaatsen aan welke zgn. edge matching technieken er gebruikt kunnen worden om met deze situaties om te gaan.

  • Annex B van D2.6 Methodology for the development of data specifications kent uitvoerige uitleg over verschillende situaties en welke oplossingen INSPIRE adviseert
  • De Data Specificaties van Hydrography (paragraaf 10.2.7) kennen ook specifieke aandacht voor grensoverschrijdende data-harmonisatie situaties. De Data Specifications van de andere thema's kennen geen specifieke aandacht voor dit onderwerp. Dat wil overigens niet zeggen dat de problematiek van cross-boundary harmonisation daar niet zal voorkomen. Ook het thema Transport Networks zal wel degelijk met edge-matching te maken kunnen krijgen.