Het INSPIRE Domain Model en geharmoniseerde fysieke datasets

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


INSaandeslag 4.gif

Inleiding

Op de wikipagina Het INSPIRE Domain Model  is het totale Domain Model al geïntroduceerd; het geeft INSPIRE met al haar subdomeinen weer. Deze paragraaf geeft aan hoe binnen de INSPIRE SDI de relaties tussen de fysieke dataset [groen], metadata [blauw] en de discovery services [blauw] liggen.


Onderstaand figuur geeft het onderdeel SpatialData van het totale Domain Model weer (even doorklikken om het te vergroten). Er zijn verschillende componenten in te zien, die aan de ruitmtelijke data gerelateerd zijn.

DMdatadeel2.JPG
 • SpatialDataSet: een ruimtelijke dataset. Bij het Domain Model wordt de Top10NL als voorbeeld gebruikt (maar dat is niet zonder kanttekening)
 • SpatialObject: Onderdeel van een SpatialDataSet. In het Model wordt een (bepaalde) NUTSRegion als voorbeeld van een SpatialObject genonomen, wat weer tot het INSPIRE thema AdministrativeUnits behoort. Een ander voorbeeld zou zijn: de grens van de provincie Limburg.
 • FeatureType: Groep ruimtelijke objecten met dezelfde kenmerken. Het bouwblok van een INSPIRE thema; vergelijkbaar met ESRI's FeatureClass. In het Model: de NUTSRegion. Ander voorbeeld: de provinciegrenzen in een bepaalde dataset.
 • LayerDefinition: De definitie en ordening van layers van View / Download services. Deze definitie wordt door de Data Specificatie van het betreffende thema voorgeschreven. Onder de LayerDefinition vallen name en title
 • StyleDefinitionVisualisatie regels van toepassing bij de ontsluiting van INSPIRE conforme data. Deze regels staan ook in de Data Specificatie van het betreffende thema.


Waarom staan LayerDefinition en StyleDefinition in het deel SpatialData?

In het bovenstaande figuur zie je twee blokjes die - op het eerste gezicht - meer met de View Service te maken hebben dan met de data zelf. LayerDefinition en StyleDefinition zijn immers input voor de WMS service en zijn geen kenmerken van de data zelf. Toch staan ze in het deel [SpatialData] omdat de beide wel data-afhankelijk zijn. Dus ondanks dat de visualisatie op service niveau geregeld wordt (SLD), vind je de definities hiervoor in de Data Specificatie van het betreffende thema.

Ook 'dicteert' de Data Specificatie de organisatie van de WMS-layers. Layer name en title zijn niet vrij te kiezen maar worden door INSPIRE officieel gedefinieerd: layer name functioneert als identifier en moet ondubbelzinnig (dus: slechts 1 keer) binnen een view instance voorkomen. Category layers helpen in gevallen waar een WMS layer uit meerdere FeatureTypes bestaat.


Domain Model & het voorbeeld TOP10NL

De beschrijving van het INSPIRE domein model is slechts vanuit een voorbeeld functie geschrevien: in werkelijkheid wordt de TOP10NL niet gebruikt voor het thema Administrative Units, en de TOP10NL wordt ook niet voor het feature type NUTSRegions gebruikt, zoals de beschrijving suggereert. Naar aanleiding van de consultatieronden die Geonovum met dataproviders gehouden heeft, is besloten de TOP10NL voor een aantal INSPIRE feature types op te voeren. Deze featuretypes vullen de betreffende INSPIRE themas gedeeltelijk; het knooppuntmodel is dus van toepassing, maar dus niet NUTSRegions. Dit kan wat verwarrend overkomen, maar om niet nog meer verwarring te stichten houden we hier dat voorbeeld aan.Dataset, Layer en Discovery
Hoe liggen de onderlinge links tussen de fysieke dataset (SpatialDataset), de View service en de Discovery Service? Om die vragen te beantwoorden wordt in het onderstaande figuur onderscheid gemaakt naar een aantal 'sub-domeinen'. Dit zijn niet meer dan vereenvoudigde weergaven van het originele Domain Model.


 1. De fysieke dataset: TOP10NL. Een deel van deze dataset wordt - in het Domain Model - voor thema AdministrativeRegions opgevoerd. In het model is dit het 'groene' blok.
 2. De Discovery service: in Nederland het NationaalGeoRegister, met het metadata-register van Nederlandse INSPIRE datasets. In het model is dit het blauwe (service) en oranje (register) blok.
 3. Een View Service die delen van de Top10 data ontsluit: layerdefinition: AU.NUTSRegion. In het model is dit het blauwe blok.


Figuur: Vereenvoudigd Domain Model: dataset, view service en discovery service1

VereenvoudigdDM.jpg


Relatie tussen Metadata en dataset (stippellijn)
De discovery service (in Nederland het Nationaal GeoRegister) bevraagt de collectie metadata van Nederland. In bovenstaande geval bevat de collectie een XML-metadata document dat de dataset TOP10NL beschrijft op basis van de elementen uit het Nederlands Profiel Metadata Versie 1.2. Dit profiel is conform INSPIRE. In werkelijkheid zal deze registry de metadata gegevens van alle (fysieke) INSPIRE dataset, plus de metadata van de view en download services bevatten.

 • Via het metadataelement resourceId wordt de data-bron benoemd. Het resourceId is de unieke id  (een UUID), waardoor er een 1:1 relatie tussen databron en metadata gelegd wordt. In het INSPIRE Domain Model wordt dit element resourceId genoemd. Echter, dat is geen metadata-element van het Nederlandse Profiel 1.2 danwel de ISO 19115. Het komt overeen met de Unieke Identifier van de Bron element (zie NL Profiel Metadata v1.2, p. 15) MD_identifier : MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.identifier > MD_Identifier.code.


Relatie van de View Service naar de Metadata van de dataset Het derde deel de WMS layer die de dataset ontsluit. De WMS ontsluit een of meerdere feature type(s) van een dataset. In de beschrijving van het INSPIRE Domain Model wordt het NUTSRegion gekozen als Feature Type van het thema Administrative Units (AU), wat leidt tot de layerdefinition AU.NUTSRegion.

 • Deel van de View service (WMS) . Deze URL verwijst naar het metadata-document van de (fysieke) dataset TOP10NL. 
 • MetadataURL gebruikt een GetRecordById operation op het metadata element fileIdentifier van het metadata document van de TOP10NL. Deze query van View naar Discovery service levert 1 resultaat op.1 Schematische weergaven komen van Thijs Brentjens, presentatie INSPIRE Domain Model 28-04-2010.