Difference between revisions of "INSPIRE boeteprocedure"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
De Commissie baseert haar beleid op drie principes: <br>1. Het doel van het instrument is bepalend voor het vaststellen van de sanctie. Doel is het verzekeren van tijdige implementatie en het voorkomen dat lidstaten hun implementatiemaatregelen niet mededelen. De sanctie wordt gebaseerd op de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de benodigde afschrikkende werking om herhaling te voorkomen.<br>2. De sancties moeten voorzienbaar zijn voor de lidstaten. Bedragen worden berekend volgens een doorzichtige en uniforme methode, gebaseerd op het beginsel van proportionaliteit en gelijke behandeling van de lidstaten.<br>3. De bedragen moeten hoog genoeg zijn om het gewenste doel te bereiken.  
 
De Commissie baseert haar beleid op drie principes: <br>1. Het doel van het instrument is bepalend voor het vaststellen van de sanctie. Doel is het verzekeren van tijdige implementatie en het voorkomen dat lidstaten hun implementatiemaatregelen niet mededelen. De sanctie wordt gebaseerd op de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de benodigde afschrikkende werking om herhaling te voorkomen.<br>2. De sancties moeten voorzienbaar zijn voor de lidstaten. Bedragen worden berekend volgens een doorzichtige en uniforme methode, gebaseerd op het beginsel van proportionaliteit en gelijke behandeling van de lidstaten.<br>3. De bedragen moeten hoog genoeg zijn om het gewenste doel te bereiken.  
  
Het instrument wordt ook ingezet als lidstaten slechts een gedeelte van een richtlijn hebben geïmplementeerd. <br><br>De Commissie stelt streng beleid voor: in beginsel wordt bij niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen altijd een dwangsom gevorderd en wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven ook een boete. Voor de berekening van de sanctie verwijst de Commissie naar haar mededeling uit 2005 over het dwangsom/boetebeleid. Deze mededeling wordt jaarlijks in verband met de inflatie en de ontwikkeling van het BNP geactualiseerd. De dwangsom/boete worden berekend volgens een formule, waarin de ernst en de duur van de inbreuk en de financiële draagkracht van de lidstaat worden meegenomen. In deze berekening wordt voor de duur gekeken naar de implementatiedatum. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan Nederland een dwangsom van 4.492 tot 269.568 euro per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk. De boete bedraagt minimaal 3.704.000 euro. <br>De Commissie wil het instrument toe gaan passen zodra haar beleid definitief is gepubliceerd. Dat zal vast nog dit jaar zijn. Ze wil het ook toe passen op inbreuken die dan reeds zijn gestart.  
+
Het instrument wordt ook ingezet als lidstaten slechts een gedeelte van een richtlijn hebben geïmplementeerd. <br><br>De Commissie stelt streng beleid voor: in beginsel wordt bij niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen altijd een dwangsom gevorderd en wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven ook een boete. Voor de berekening van de sanctie verwijst de Commissie naar haar mededeling uit 2005 over het dwangsom/boetebeleid. Deze mededeling wordt jaarlijks in verband met de inflatie en de ontwikkeling van het BNP geactualiseerd. De dwangsom/boete worden berekend volgens een formule, waarin de ernst en de duur van de inbreuk en de financiële draagkracht van de lidstaat worden meegenomen. In deze berekening wordt voor de duur gekeken naar de implementatiedatum. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan Nederland een dwangsom van 4.492 tot 269.568 euro per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk. De boete bedraagt minimaal 3.704.000 euro. <br>De Commissie wil het instrument toe gaan passen zodra haar beleid definitief is gepubliceerd. Dat zal vast nog dit jaar (2013) zijn. Ze wil het ook toe passen op inbreuken die dan reeds zijn gestart.  
  
 
Mogelijkheid om eventuele boetes door te belasten aan die bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van de verplichtingen  
 
Mogelijkheid om eventuele boetes door te belasten aan die bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van de verplichtingen  

Revision as of 12:08, 18 February 2019


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


 

De Europese Commissie kan een dwangsom en een boete vorderen bij het Hof van Justitie van de EU, wanneer een lidstaat haar niet (tijdig) implementatiemaatregelen heeft medegedeeld. Deze bevoegdheid is geregeld in het EU werkingsverdrag, art. 260 lid 3. De Commissie zal eerst een inbreukprocedure starten, bestaande uit een ingebrekestelling en een met redenen omkleed advies. Wanneer het probleem in die administratieve procedure niet wordt opgelost, zal de Commissie de zaak voor het Hof brengen en een dwangsom/boete vorderen.

Overigens kan de Commissie ook een dwangsom/boete vorderen wanneer een lidstaat een arrest van het Hof niet heeft uitgevoerd (art.260 lid 2).
Over de laatst genoemde bevoegdheid heeft de Commissie in 2005 een mededeling uitgebracht over haar beleid. Over het beleid met betrekking tot het vorderen van dwangsommen en boetes bij niet tijdige implementatie is in juli 2010 een conceptmededeling uitgebracht. De verwachting is dat de definitieve mededeling grotendeels gelijk zal luiden aan het concept.

Het voorgenomen beleid van de Commissie voor dwangsommen/boetes bij niet tijdige implementatie

De Commissie baseert haar beleid op drie principes:
1. Het doel van het instrument is bepalend voor het vaststellen van de sanctie. Doel is het verzekeren van tijdige implementatie en het voorkomen dat lidstaten hun implementatiemaatregelen niet mededelen. De sanctie wordt gebaseerd op de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de benodigde afschrikkende werking om herhaling te voorkomen.
2. De sancties moeten voorzienbaar zijn voor de lidstaten. Bedragen worden berekend volgens een doorzichtige en uniforme methode, gebaseerd op het beginsel van proportionaliteit en gelijke behandeling van de lidstaten.
3. De bedragen moeten hoog genoeg zijn om het gewenste doel te bereiken.

Het instrument wordt ook ingezet als lidstaten slechts een gedeelte van een richtlijn hebben geïmplementeerd.

De Commissie stelt streng beleid voor: in beginsel wordt bij niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen altijd een dwangsom gevorderd en wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven ook een boete. Voor de berekening van de sanctie verwijst de Commissie naar haar mededeling uit 2005 over het dwangsom/boetebeleid. Deze mededeling wordt jaarlijks in verband met de inflatie en de ontwikkeling van het BNP geactualiseerd. De dwangsom/boete worden berekend volgens een formule, waarin de ernst en de duur van de inbreuk en de financiële draagkracht van de lidstaat worden meegenomen. In deze berekening wordt voor de duur gekeken naar de implementatiedatum. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan Nederland een dwangsom van 4.492 tot 269.568 euro per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk. De boete bedraagt minimaal 3.704.000 euro.
De Commissie wil het instrument toe gaan passen zodra haar beleid definitief is gepubliceerd. Dat zal vast nog dit jaar (2013) zijn. Ze wil het ook toe passen op inbreuken die dan reeds zijn gestart.

Mogelijkheid om eventuele boetes door te belasten aan die bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van de verplichtingen

Een dwangsom/boete wordt opgelegd aan de lidstaat Nederland. Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie uit 2005 is in een BNC-fiche het volgende afgesproken:

De kosten voor eventuele boetes en dwangsommen zullen worden gedragen door het departement dat verantwoordelijk is voor de schending en de niet nakoming van het arrest waarbij Nederland is veroordeeld. In gevallen waarbij meerdere departementen verantwoordelijk zijn voor niet nakoming van een arrest zal van geval tot geval een verdeelsleutel overeen worden gekomen voor verdeling van de kosten tussen de betrokken departementen.
Als uitvloeisel van het kabinetstandpunt de Europese dimensie van toezicht (Kamerstukken II 2003/04, 21 109, nr. 138) wordt momenteel wetgeving voorbereid die onder meer voorziet in het introduceren van een regresrecht teneinde een ex artikel 228 van het EG-verdrag opgelegde boete of dwangsom te verhalen op decentrale overheden, voor zover daarbij sprake is van verzuim van die decentrale overheden.

De wetgeving, hierboven genoemd, is terecht gekomen in het wetsvoorstel Nerpe (naleving Europese regelgeving publieke entiteiten). Dit ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel zonder beraadslaging had aangenomen. IPO en VNG hebben de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel te verwerpen, maar de noodzaak van het invoeren van het verhaalsrecht zien ze wel in.

Totdat de Wet Nerpe in werking is getreden, zullen bestaande instrumenten moeten worden gebruikt uit de Provincie- en Gemeentewet. In alle gevallen is voorlichting, informatie, ambtelijk en ook bestuurlijk overleg noodzakelijk voordat juridische instrumenten worden ingezet.