Inrichten organisatie

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:32, 6 September 2017 by Gtrouborst (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Aanmerken dataproviders

In Nederland is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verantwoordelijk voor de invoering van INSPIRE. Indien een (overheids-)partij beschikt over een dataset die past binnen een INSPIRE-thema of -feature type, is deze partij verplicht deze gegevens conform the INSPIRE-richtlijn te ontsluiten. Het ministerie kiest er daarom voor om deze partijen (dataproviders) hierop te attenderen door middel van een aanmerking. Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het INSPIRE-aanmerkingsregister ontwikkeld. Dit register houdt de voortgang van het harmonisatieproces bij. Een organisatie in een Europese lidstaat die ruimtelijke gegevens levert voor één of meerdere INSPIRE-thema's of -feature types heet in dit verband een dataprovider.

Rollen

Daarnaast is het voor een dataprovider belangrijk om na te gaan welke rollen er binnen de organisatie zijn te onderscheiden. Deze rollen komen bij elke processtap terug. Het gaat daarbij met name om rollen binnen het geo-ICT-vakgebied. Vaak hebben meerdere mensen in verschillende hoedanigheden met een dataset te maken. Ook komt het vaak voor dat verschillende rollen bij één persoon belegd zijn (verschillende hoedanigheden). Welke hoedanigheden dat precies zijn en hoe deze zijn ingedeeld binnen een organisatie zullen verschillen. Om een indruk te geven van de verschillende rollen in het stappenproces, valt te denken aan: 

GIS-operator
 voert mutaties (edits) uit op een dataset (of dataset serie), beheert de dataset;
Metadataredacteur
verantwoordelijk voor aanmaken metadata van een dataset aan, voert wijzigingen door;
DBA'er
 database administrator van de ruimtelijke databases;
ICT'er
verantwoordelijk voor het inrichten van de INSPIRE services en het ontsluiten van de services op het Internet.

Aandachtspunten

Het exacte werkproces zal per organisatie en per dataset verschillen. Toch zijn er in algemen zin een aantal punten waar een dataprovider rekening kan houden bij het inrichten van dat proces. Voordat een dataprovider de dataset gaat harmoniseren en ontsluiten is het waardevol om de volgende voorbereidingen te treffen:

Ga projectmatig te werk

 • Formuleer een duidelijke scope van het project;
 • Stel een Plan van Aanpak op waarin duidelijk wordt gemaakt welke stappen er uitgevoerd gaan worden en door wie;
 • Faseer om duidelijkheid te scheppen in de verschillende onderdelen die bij INSPIRE aan bod moeten komen.

Stel een team van medewerkers op

 • Denk hierbij aan de eerder genoemde rollen, maar bijvoorbeeld ook aan een stuurgroep, projectleiders en een jurist;
 • Neem in acht dat niet per se alle kennis binnen de organisatie hoeft te liggen. Ook kan het wenselijk zijn om om andere redenen een deelproces uit te besteden;
 • Uitbesteding kan voor beheer gevolgen hebben;

Ga na welke rollen er zijn

 • Breng in kaart welke verschillende rollen er binnen de organisatie zijn ten opzichte van de INSPIRE-dataset;
 • De verschillende processtappen die in de wiki beschreven worden, kunnen onder verschillende functieprofielen vallen. Dat is afhankelijk van de dataprovider;
 • De profielen kunnen door meerdere personen uitgevoerd worden, maar vaak zullen er verschillende rollen bij één persoon liggen;
 • Ga na of er delen van het proces wegens kennis of tijd uitbesteed moeten worden.

Regel het beheer in

 • INSPIRE is niet een eenmalig, maar juist een doorlopend proces.Wanneer de processtappen doorlopen zijn en de dataprovider ‘conform INSPIRE’ opereert, is het zaak dat de ‘processtappen in de lijn gezet worden en activiteiten dat alle processtappen in beheer genomen worden. Dit hoeven niet dezelfde personen zijn die de eerste keer deze processtappen doorlopen hebben.