Interoperable Spatial Data Service

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:24, 22 July 2016 by Idevisser (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Spatial Data Services van de categorie interoperable moeten naast de vereiste elementen voor invocable service metadata, voorzien worden van metadata over;

Coördinaat referentie systeem, alle CRS waarin een service beschikbaar is moeten worden opgegeven middels een URI. Gebruik voor elke URI een apart metadata element.

Bijvoorbeeld

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4937 (ETRS 89) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 (WGS84) http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992 (RD)

In onderstaande tabel is de invulinstructie opgenomen

CRS invul.png

Kwaliteit van de service Dit is de minimum kwaliteit van de service die word bepaald door de verantwoordelijke partij voor die service met een verwachtte geldigheid gedurende een langere periode. De kwaliteit van de service moet voor drie criteria worden opgenomen;

Beschikbaarheid Ondergrens van het geraamde percentage van de tijd die de dienst beschikbaar is op jaarbasis.

Performance De maximale respons tijd waarbinnen een typisch verzoek aan de service kan worden uitgevoerd in een normale situatie.

Capaciteit Ondergrens van het maximum aantal gelijktijdige verzoeken dat kan worden voltooid binnen de grenzen van de gedeclareerde performance.

In onderstaande tabel zijn de invulinstructies voor de kwaliteit van service opgenomen.


QoS invul.png

Er aanvullende vereisten voor verantwoordelijke organisatie, deze zal in ieder geval de beschrijving bevatten van de organisatie die de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en de zorg draagt voor, het beheer van de service. De rol van de organisatie is beheerder.

Er zijn aanvullende vereisten voor restricties voor toegang en gebruik. Hier moeten ook de "technische restricties" worden aangegeven, in één instantie van accessConstraints of useConstraints. Dit komt grotendeels overeen met de huidige invulling van toegangsrestricties, URL naar de creative commons licenties worden als technische restricties gezien.

De categorie die in de specification title is opgenomen, moet van invocable naar interoperable worden aangepast!