Invulinstructie (versie 1.2)

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:47, 16 September 2013 by Idevisser (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

INSaandeslag 3.gif


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 De onderstaande tabel geeft invulinstructies die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen. Let erop dat er zowel verplichte als conditionele elementen in voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld een aantal elementen pas ingevuld worden na dataharmonisatie.


Aandachtspunten bij enkele Metadata elementen:

De elementen Specificatie Titel, Specificatie Datum, Specificatie Datum Type, Verklaring en Indicatie van conformiteit worden bij geharmoniseerde data meerdere keren opgenomen. Voor annex I thema's is op dit moment in de EU validator het opgeven van de conformiteit met de verordening verplicht. Daarnaast zijn er INSPIRE conformiteit vereisten opgenomen in annex A van de dataspecificaties voor de annex II en III thema's. Daarbij is uitgegaan van het opgeven van de conformiteit van (delen van) de technische specificatie.


 Tabel 8: Invulinstructie Metadata voor data
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Voorwaarde Waarde
URL

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.linkage

  C Het is voor INSPIRE verplicht als er een link is naar meer informatie over de bron en / of er een link is die toegang geeft tot gerelateerde services, ook al is die service voorzien van metadata.

http://wms.nitg.tno.nl/

OneGeology?

Protocol

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.protocol

  C Verplicht als er een URL is opgegeven   OGC:WMS
Naam

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.name

  C Verplicht gesteld voor de OGC:WMS, OGC:WFS en OGC:WCS. Dus in ieder geval voor view services.   Gemeentegrenzen
Karakterset van de bron

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

characterSet

   C Voor INSPIRE verplicht als voor de uitwisseling van de bron geen GML wordt gebruikt en de gebruikte karakterset geen utf8 is.   utf16
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist dat de naam van het thema als trefwoord wordt opgenomen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus
 
  Hydrografie
Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor INSPIRE. Er mag met meerdere thesaurussen worden gewerkt en worden opgegeven, maar de GEMET thesaurus is verplicht.

GEMET - INSPIRE themes,

version 1.0

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum die op de GEMET site staat. 2008-06-01
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
Naam distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.name

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding

Hydrography GML application schema
Versie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.version

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding

version 3.0; GML, version 3.2.
Specificatie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.specification

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding 

D2.8.I.8 Data Specification on Hydrography –
Guidelines
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

  C

Hiermee word aangegeven dat de metadata volgens de INSPIRE  verordening

is.

Voor annex I data is dit verplicht om op te nemen.

  Verordening (EU) nr. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Publicatiedatum van de Inspire directive

  2010-12-08
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is

Voorbeeld: publicatie

 
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

  C Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is
 
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is

Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten

Voorbeeld: vinkje true / false

 
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Hiermee kan de conformiteit met de technische specificaties worden aangegeven

INSPIRE Data Specification on Addresses –
Guidelines

 
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

  C

Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.

Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is. Zie INSPIRE website. Voorbeeld: 2010-05-03

 Type waarde

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.valueUnit

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.   cm
Topologische samenhang

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.value

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.   3
 Rol organisatie metadata  MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.    contactpunt