Difference between revisions of "Invulinstructie voor services"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 235: Line 235:
 
specification>CI_Citation.date>CI_Date.date  
 
specification>CI_Citation.date>CI_Date.date  
  
|      
+
|     ja
 
|  
 
|  
 
<br>&nbsp;Publicatiedatum van de Inspire&nbsp;technische specificatie&nbsp;<br>  
 
<br>&nbsp;Publicatiedatum van de Inspire&nbsp;technische specificatie&nbsp;<br>  
Line 255: Line 255:
 
specification&gt;CI_Citation.date&gt;CI_Date.dateType  
 
specification&gt;CI_Citation.date&gt;CI_Date.dateType  
  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ja
 
|  
 
|  
 
.&nbsp; <br>  
 
.&nbsp; <br>  
Line 273: Line 273:
 
explanation  
 
explanation  
  
| &nbsp;&nbsp;   
+
| &nbsp;&nbsp;  ja
 
| &nbsp; <br>  
 
| &nbsp; <br>  
 
| &nbsp;
 
| &nbsp;
Line 285: Line 285:
 
ConformanceResult.pass  
 
ConformanceResult.pass  
  
| &nbsp;&nbsp;   
+
| &nbsp;&nbsp;  ja
 
|  
 
|  
 
   
 
   

Latest revision as of 14:42, 12 June 2019


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


INSaandeslag 3.gif

De onderstaande tabel geeft invulinstructies die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen voor netwerk services. Voor Spatial Data Services gelden andere instructies. Voor het bepalen of de services een Spatial Data Service of een netwerk service is zie "Wat is een Spatial Data Service". Daaronder is per service categorie de invulinstructie voor de metadata van deze services te vinden.

Aandachtspunten bij enkele Metadata elementen:

De elementen Specificatie Titel, Specificatie Datum, Specificatie Datum Type, Verklaring en Indicatie van conformiteit worden meerdere keren opgenomen. Voor alle netwerk services is het opgeven van de conformiteit met de verordening netwerkdiensten verplicht. Aanbevolen wordt om de conformiteit met de technische specificaties,voor view en download etc. op te nemen. 

 Tabel 8: Invulinstructie Metadata voor services
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Voorwaarde Waarde
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.keyword


  Ja

Voor INSPIRE services dient er op z’n minst één keyword de categorie of subcategorie te bevatten uit deel D.4 van de commissie regulation 1205/2008


   infoMapAccessService


 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.keyword


  Ja

Voor INSPIRE services wordt ook het thema als trefwoord opgenomen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus

  


Hydrografie


Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.title

  C Verplichte thesaurus voor INSPIRE.

GEMET - INSPIRE themes,

version 1.0

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.date>CI_Date.date

  C De datumvan publicatie 2008-06-01
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.date>CI_

Date.dateType

  C Het datum type publicatie 
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_Domain

Consistency.result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.title   ja

Voor INSPIRE netwerk services dient de conformiteit met de verordening  netwerk diensten opgenomen te worden


 

   VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_DomainConsistency.

result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.date

   ja


 Publicatiedatum van de Inspire verordening 

 


  2009-10-19
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_Data

Quality.report>DQ_DomainConsistency.result>

DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.dateType

   ja  Publication
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.

explanation

   ja  
 
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   ja


  true
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_Domain

Consistency.result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.title   ja

Voor INSPIRE netwerk services dient de conformiteit met de technische specificaties  (view, download etc) opgenomen te worden


 

   Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_DomainConsistency.

result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.date

   ja


 Publicatiedatum van de Inspire technische specificatie 

 


  2013-04-04
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_Data

Quality.report>DQ_DomainConsistency.result>

DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.dateType

   ja  Publication
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.

explanation

   ja  
 
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   ja


  true
 Rol organisatie metadata

 MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role


  Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.     pointOfContact