Roadmap Nederland

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Op basis van de EU INSPIRE Roadmap is er, in overleg met de Nederlandse dataproviders, een roadmap voor de 'lidstaat Nederland' opgesteld.

Deze roadmap geeft aan wanneer een dataprovider een bepaalde stap van het INSPIRE proces doorlopen moet hebben. De onderstaande stappen zijn gebaseerd op 'voldoen aan de wetgeving' en verschillen in die zin dus van de processtappen die elders in de wiki worden gegeven: de processtappen gaan uit van de technische praktijk, de Nederlandse roadmap gaat uit van de EU wetgeving.

De Roadmap Nederland beschrijft alleen de stappen voor Annex I. Voor Annex II en III zijn de bekende milestones op basis van de EU Roadmap opgenomen om een idee te geven. Voor Annex II en III zal de uitwerking gebeuren zodra er meer duidelijkheid is over de datum van de inwerkingtreding van met name de dataspecificaties.

De rode blokjes markeren de deadlines per stap. De gele hokjes geven globaal de periodes aan waarin ondersteuning aan de dataproviders vanuit Geonovum is ingericht.

Figuur: Roadmap Nederland

Roadmap INSPIRE 27-09-2010.jpg

Even doorklikken op het figuur levert een overzicht op oorspronkelijke grootte op.


Voor annex 1 gelden de volgende deadlines:


  • Op 3 december 2010 dient de metadata gereed te zijn. Dit geldt voor de datasets in de huidige vorm, dus nog zonder naar het datamodel te zijn omgezet dat middels de dataspecificaties is vastgesteld.

  • Op 9 mei 2011 dienen de datasets in de huidige vorm in een viewservice initieel te zijn ontsloten. De service dient wel aan de INSPIRE-standaard voor viewservices te voldoen, maar hoeft nog niet te voldoen aan de vereisten met betrekking tot kwaliteit. Dat wil zeggen dat performance, beschikbaarheid en capaciteit nog niet volledig hoeven te worden gegarandeerd. De service dient te zijn voorzien van metadata.

  • Op 9 november 2011 dienen de viewservices van de datasets in de huidige vorm gereed te zijn, dat wil zeggen dat nu wel aan de eisen met betrekking tot kwaliteit dient te zijn voldaan. De service dient te zijn voorzien van metadata.

  • Vóór juni 2012 (voorgestelde datum) dient de data te worden omgezet naar het datamodel dat middels de dataspecificaties is vastgesteld. Deze data dient in een viewservice te zijn ontsloten, en te zijn voorzien van metadata.

  • Vóór juni 2012 (voorgestelde datum) dient de omgezette data tevens initieel in een downloadservice te zijn ontsloten. Er hoeft nog niet te zijn voldaan aan de vereisten met betrekking tot kwaliteit. De downloadservice dient te zijn voorzien van metadata.

  • Vóór december 2012 (voorgestelde datum) dient de omgezette data in een downloadservice gereed te zijn, dat wil zeggen dat nu wel aan de eisen met betrekking tot kwaliteit dient te zijn voldaan. De downloadservice dient te zijn voorzien van metadata.


Annex 2;


Voor annex 2 gelden dezelfde deadlines voor metadata en viewservices als voor annex 1 (punten 1 t/m 3). De deadlines voor het voldoen aan de dataspecificaties en het beschikbaar stellen van downloadservices zijn nog niet bekend, de verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2015 zullen liggen. Als meer informatie beschikbaar is wordt het tijdschema nader ingevuld.
De planning met betrekking tot aanmerking voor annex 2 is niet in lijn met de door de Europese Commissie gestelde deadline voor metadata die al in december 2010 ligt. De stuurgroep INSPIRE heeft daarom gekozen voor een aanpak waarbij op de implementatie van annex 1 zal worden gestuurd, en het vastleggen van metadata voor alle annex 2 bestanden, nog voordat formele aanmerking heeft plaatsgevonden, wordt gestimuleerd. De verwachting is dat hierbij geen grote implementatieproblemen zullen ontstaan aangezien sprake is van een beperkt aantal thema’s, waar grotendeels organisaties bij betrokken zijn die voor annex 1 al bezig zijn met de INSPIRE implementatie.


Annex 3;
Voor annex 3 dient de metadata op 3 december 2013 gereed te zijn. De exacte planning voor de overige onderdelen is nog niet bekend, de verwachting is dat de deadline in het eerste kwartaal van 2015 zal liggen. Als meer informatie beschikbaar is wordt het tijdschema nader ingevuld.