Revision history of "Talk:Waar vind ik relevante informatie over het harmoniseren van data2"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:44, 14 July 2010Idevisser (talk | contribs). . (320 bytes) (+320). . (Created page with 'hier geen algemene verwijzingen naar NSPIRE docs opnemen, die horen in hetbalgemene deel, net als de waarschuwing van versie 3 en metadata herziening. Hier wel een uitleg dat …')