Validatie

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:30, 7 November 2019 by Thijsbrentjens (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Een belangrijk aspect van een implementatie is de mogelijkheid deze te valideren en monitoren middels, bij voorkeur, geautomatiseerde processen, dan wel beschreven procedures. Jaarlijks verwacht de Europese Unie een rapport van Nederland waar op basis van monitoring de conformiteit aan de regelgeving beschreven wordt voor de aangeboden datasets en services.

Geonovum faciliteert u bij validatie en monitoring middels het beschikbaar stellen van een aantal validatie tools. De tools zijn bedoeld als hulpmiddel om fouten in de toepassing van standaarden te verminderen. In onderstaande tabel staat aangegeven per INSPIRE vereiste welke Nederlandse en Eruopese tools beschikbaar zijn om uw implementatie te valideren.

Validatie regels

In Annex A van alle INSPIRE technische specificaties is de Abstract Test Suite (ATS) opgenomen. Deze beschrijft tegen welke vereisten u een implementatie van die specificatie dient te toetsen. Delen van de Abstract Test Suite kunnen geautomatiseerd worden getest en worden uitgewerkt in de Europese validators (Eruopa noemt deze de "INSPIRE reference validators"). De validators van Geonovum zijn gebaseerd op de vereisten die als zodanig gemarkeerd zijn in de specificaties.

Wanneer valideren


Geonovum raadt u aan deze tools (en eventuele steekproefsgewijs handmatige controles) op regelmatige basis uit te gebruiken, maar ten minste na de volgende gebeurtenissen:

  • Na een mutatie van de data, de metadata en/of het publiceren van een (nieuwe) dataset
  • Implementatie van een software release, een storing, herstel van een backup en/of onderhouds moment (dit geldt ook voor releases van het Nationaal Georegister)
  • Het beschikbaar komen van nieuwe versies van test tools


Naast de in de tabel genoemde Nederlandse validatietools zijn er ook Europese validators die toetsen op INSPIRE conformiteit. De rapportages uit deze validators kunt u aanvullend op de Nederlandse validatietools gebruiken met als doel verdere foutenreductie.

Te gebruiken validators

In de Nederlandse INSPIRE klankbordgroep is afgesproken dat de validatietools die door Geonovum ter beschikking worden gesteld, de basis vormen voor Nederlandse dataproviders om vast te stellen of een implementatie voldoet aan de INSPIRE vereisten. Dit zijn de in onderstaande tabel genoemde validatietools.

Validatietools zijn nooit feilloos. Er kunnen bugs in zitten en de tools kunnen achterlopen op de ontwikkeling van Technical Guidelines. Ook kunnen twee tools (bijvoorbeeld die van Geonovum en de Europese validator) op hetzelfde onderdeel testen en toch een andere uitkomst geven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat bij de ontwikkeling van validatietools bepaalde afwegingen gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe er getest wordt, of door interpretatieverschillen. Het is belangrijk te realiseren dat validatietools voornamelijk technisch valideren (bijvoorbeeld, controleren of er een identifier is). Of iets fout is ingevuld (bijvoorbeeld, de identifier verwijst niet naar de juiste dataset) kan niet altijd ondervangen worden. Daarnaast zijn niet alle vereisten door middel van geautomatiseerde processen te testen. Vanzelfsprekend doen wij ons best om de tooling zo snel mogelijk in lijn te krijgen met de laatste inzichten rond het implementeren van de INSPIRE regelgeving en zo veel mogelijk vereisten geautomatiseerd te testen. Toch raden we u aan om ook zelf kritisch naar uw gepubliceerde data en services te kijken, bijvoorbeeld door te controleren of deze goed vindbaar en te bekijken en te downloaden zijn in de Thematic Viewer.


INSPIRE eis Validatie tooling NL Validatie tooling Europa

Data harmonisatie * lees verder



Applicatie schema + GML Geonovum validator: INSPIRE GML Data
INSPIRE thema specifieke eisen + Generieke eisen data sets + Applicatie schema + GML Europese validator: INSPIRE GML Data

Discovery service
Discovery service Validator: INSPIRE Discovery Services

Metadata Lees verder
Metadata dataset Validator: Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 versie 2.0 plus INSPIRE Validator: INSPIRE Profile based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Metadata service Validator: Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 versie 2.0 plus INSPIRE Validator: INSPIRE Profile based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119

View Service Lees verder
WMS (configuratie) ** Validator: INSPIRE View Services Validator: View Service WMS
WMS  Validator: Nederlands WMS profiel
WMTS *** Validator: OGC protocol validator Validator: Conformance Class 'View Service WMTS'

Download Service Lees verder
WFS/Atom (configuratie) ** Validator: INSPIRE View en Downloadservices Validator: Download Service - Pre-defined ATOM
WFS Validator: Nederlands WFS profiel Validator: Download Service - Direct WFS en/of Download Service - Pre-defined WFS
ATOM *** Validator: Atom Feeds
WCS Geen validator beschikbaar
SOS Geen validator beschikbaar

Quality of Service Lees verder
Prestatie/Capaciteit
INSPIRE view en download



* zie de roadmap op de Geonovum website om na te gaan vanaf welk moment uw dataset aan deze eis dient te voldoen.
** Inspire vereist dat services voldoen aan OGC en/of W3C specificaties. Het EsdinTestFramework test met name op de inhoud en configuratie van een service. Om conformiteit van het protocol te valideren worden aparte tools aangegeven.
*** Voor deze protocollen heeft Geonovum geen validator beschikbaar (behalve de in ETF aanwezige testen). Daarom wordt hier verwezen naar andere validators op ’t web.
**** Dit zijn voorbeelden van software die regelmatig in dit soort usecases gebruikt worden, gezien het grote aantal vergelijkbare opties, schrijft Geonovum hier geen software voor.

Tips bij gebruik van de Europese validators De Europese Unie

Monitoring op Quality of service

Europa verwacht van u dat u rapporteert over het feit of uw service de vereiste prestatie en beschikbaarheid heeft gehaald en in welke mate uw services bevraagd zijn. ETF bevat een voorziening om beschikbaarheid volgens een schedule te testen, echter u kunt ook software gebruiken die u misschien al gebruikt om andere websites te monitoren. Voor het bijhouden van gebruik van de services zijn diverse software modules gangbaar. Let wel op dat u bij het configureren van deze tools voldoende representatieve test-url’s gebruikt voor een gemiddelde gebruikerssessie (en niet bijvoorbeeld alleen een index pagina).Lees verder.